กรมโยธาธิการและผังเมือง

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์โครงการศึกษาวิเคราะห์และประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจงานวาง/ปรับปรุงผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน โครงการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และชัยภูมิ โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค : กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค : กลุ่มจังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค : กลุ่มจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง โครงการวางผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค : กลุ่มจังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และตรัง โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค : กลุ่มจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม และราชบุรี โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค : กลุ่มจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์ โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค : กลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค : กลุ่มจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค : กลุ่มจังหวัดสมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค : กลุ่มจังหวัดอ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี และสระบุรี โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค : กลุ่มจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน โครงการรับแจ้งความประสงค์ขอรับบริการออกแบบปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารผ่านระบบ Internet โครงการจัดทำผังเมืองชุมชน เทศบาล และผังชุมชน อบต. การบริหารงานแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด โครงการคลินิกประปาท้องถิ่น โครงการพันธมิตรเพื่อประชาชน โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค : กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ โครงการจัดทำฐานข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อการวางผังอนุภาค : กลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวลำภู และหนองคาย โครงการคลังปัญญา โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนครนายก : นครนายกเมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพะเยา : กว๊านพะเยาแหล่งชีวิต ศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง งามลือเลื่องดอยบุษราคัม โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำพูน : พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดกาญจนบุรีผังเมืองรวมชุมชนชายแดนด่านพระเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี : การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และร่างผังเมืองรวม โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดจันทบุรี : การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และร่างผังเมืองรวม โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวลำภู: การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และร่างผังเมืองรวม โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ : การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และร่างผังเมืองรวมโครงการวางผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโครงการผังเมืองรวมชุมชนชายแดนเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูล