โครงการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะนำร่องเทศบ­าลนครพระนครศรีอยุธยา