มาตรการทางกฎหมาย ควบคุมสิ่งปลูกสร้างที่กระทบสิ่งแวดล้อมแล­ะป้องกันอุบัติภัยต่างๆ