ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการด้านพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 2561-08-10 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-07-20 12:43PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เชียงใหม่

                                                งานจ้างเหมาบริการ  พนักงานขับรถยนต์             จำนวน  1 อัตรา

                   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

                   1. เป็นเพศชาย  อายุ 25-35 ปี

                   2.ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

                   3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน

                   4. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

                   5. มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ 3 ปีขึ้นไป

                   6. มีความสามารถในการขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ได้

                   หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาวุฒิการศึกษาและใบรายงานผลการศึกษา                                จำนวน 1 ฉบับ

2. สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สต.8) หรือ ทะเบียนกองประจำการ (สด.3) จำนวน 1 ฉบับ

    หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) พร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาบัตรประชาชน                                                            จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน                                                              จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล                                          จำนวน1 ฉบับ

6. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว                             จำนวน 1 รูป

วิธีการคัดเลือก

              สอบสัมภาษณ์ หรืออย่างอื่น                          

             

CCF20072561.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
เชียงใหม่, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
เชียงใหม่, ภาคเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
2-5 ปี
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-07-20
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-08-10 04:30PM)
ฮิต:
20663 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ตามสิทธิประโยชน์ ของประเภทงานจัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา งานบริการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐


เกี่ยวกับเรา

หากมีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่เบอร์โทรศัพท์  053-112733 เบอร์ภายใน 0 หรือ 10 , 053-112734