ประกาศรับสมัครงาน

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
 2563-12-28 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-12-21 11:35AM
 กรมโยธาธิการและผังเมือง

ประเมินสมรรถนะวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ

 

1.ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านการวิเคราะห์วิจัย การรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้ด้านผังเมือง

และความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผังเมือง การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และการพัฒนาเมือง และอื่นๆ

สอบข้อเขียน เวลา 09.30 - 11.30 น.

2.ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การคิดวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาบุคลิกภาพทั่วไปและทัศนคติ

สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 - 15.00 น.

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

เลขที่ประจำตัวสอบ 01 นางสาวจิราภรณ์ พันธุ์มี

เลขที่ประจำตัวสอบ 02 นายเตชิต พระภูวงศ์

เลขที่ประจำตัวสอบ 03 นางสาวธัญวรัตน์ ศรีทร

เลขที่ประจำตัวสอบ 04 นายพิษณุพร สาระบูรณ์

เลขที่ประจำตัวสอบ 05 นางสาวอภิญญา บุญอยู่

เลขที่ประจำตัวสอบ 06 นางสาวกัญจน์ชญา พิพัฒน์พานิชย์

เลขที่ประจำตัวสอบ 07 นายวรชิต แสงจันทร์

เลขที่ประจำตัวสอบ 08 นายณัฐชนน อมาตยกุล

เลขที่ประจำตัวสอบ 09 นางสาวจริยา พรมท้าว

เลขที่ประจำตัวสอบ 10 นางสาวสาลิกา โต๊ะนาค

เลขที่ประจำตัวสอบ 11 นายกิตติภัฎ นามวงศ์

เลขที่ประจำตัวสอบ 12 นางสาวชนินันท์ บุรินทร์

TestJob_Sisaket2020.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
ศรีสะเกษ, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ศรีสะเกษ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2563-12-20
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-12-28 04:30PM)
ฮิต:
882 ฮิต
 

เกี่ยวกับเรา