ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2563-10-29 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-10-02 02:15PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุบลราชธานี

ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาโท สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาคทางการวางแผนภาคและเมือง ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

2020-10-02-11-19-15-01.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
อุบลราชธานี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
อุบลราชธานี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาโท
วันที่เริ่มต้น:
2563-10-02
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-10-29 12:00AM)
ฮิต:
1317 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ระยะการจ้างครั้งละไม่เกิน 4 ปี โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น ค่าตอบแทนประจำทุกปีตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยขน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547