ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง "พนักงานเขียนแบบ"
 2563-09-16 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-09-03 11:04AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. สมุทรปราการ

ตำแหน่ง: พนักงานเขียนแบบ

ค่าตอบแทน: 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ปวส. ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม/สาขาช่างก่อสร้าง

ขอบเขตงานที่จะให้ปฏิบัติ: ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น แบบแนวทางและระดับของทาง แบบแปลนและรูปแบบด้านข้างของอาคาร ผังบริเวณรูปตัดง่าย ๆ ของแบบโครงสร้างของอาคาร สะพาน เขื่อน อาคาร ประปา เป็นต้น คัดลอกหรือเขียนแผนที่ต่าง ๆ เช่น แผนที่ต่าง ๆ เช่น แผนที่ แสดงเส้นทาง แนวทางแสดงภูมิประเทศ รวมทั้งเขียน ตัวอักษร และอื่น ๆ และอื่น ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

01092563_compressed.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
จังหวัดสมุทรปราการ, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
สมุทรปราการ, ภาคกลาง, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2563-09-03
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-09-16 04:30PM)
ฮิต:
1294 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ระยะเวลาการจ้างครั้งละไม่เกิน ปี โดยอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกิน ครั้งละ ปี และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปีตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547


เกี่ยวกับเรา

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ อาคารศาลาประชาคม ชั้น 2 ถนนสุทธิภิรมย์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270