ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผังเมือง
 2563-04-01 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-03-18 09:18AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุตรดิตถ์

พนักงานผังเมือง  มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการสำรวจภาคสนาม  เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่การใช้ที่ดินและอาคารบนพื้นที่ในด้านขนาดที่ตั้งรูปทรงสัณฐาน  แปลงที่ดิน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  จัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามผังเมืองที่ประกาศเป็นกฏกระทรวง  รวมทั้งผังแนะแนวพัฒนาระดับต่างๆ ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินและระบบคมนาคม  จัดเตรียมการทำแผนที่  การปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อประกอบการนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ประเมินผลผัง หรือปฏิบัติงานอื่นๆ ด้านผังเมือง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

pk1.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
อุตรดิตถ์, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
อุตรดิตถ์, ภาคเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2563-03-18
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-04-01 04:30PM)
ฮิต:
1277 ฮิต