ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2563-01-17 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2563-01-07 08:36AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. อุบลราชธานี

1. พนักงานวิชาการแผนที่ภาพถ่าย 

- ได้รับวุฒิปริญญาตรี  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

ทางภูมิศาสตร์หรือภูมิศาสตร์กายภาพ

(คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหมายถึง  วุฒิต่างประเทศหรือในประเทศที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ใน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ  ทางภูมิศาสตร์กายภาพ  ไม่สามารถรับสมัครผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่า เช่น ระดับ ปวส. และระดับที่สูงกว่า เช่น ปริญญาโท ได้)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนระบบงานแผนที่  เพื่อการวางและจัดทำผังเมืองทุกระดับ  จัดทำ/ปรับปรุงแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ  ควบคุมระวางแผนที่รูปถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายดาวเทียม  เชื่อมโยงข้อมูลของแผนที่

กับฐานข้อมูลผังเมืองควบคุม  การดำเนินการนำรูปถ่ายทรวดทรง 3 มิติ 
ที่เหมาะสมเข้าเครื่องเขียนแผนที่และเก็บข้อมูลตาม
Database  Design 
ของกรม  รับผิดชอบและควบคุมในการแปลความหมายและตีความรูปถ่ายทางอากาศจากภาพจำลอง 3 มิติ  ปรับให้ภายถ่ายเพื่อให้เกิดภาพจำลอง 3 มิติ 
ที่สมบูรณ์ถูกต้อง  กำหนดบริเวณที่จะทำแผนที่จากรูปถ่ายทางอากาศ 
จัดหาแนวบิน  และรูปถ่ายที่ใช้ในบริเวณผังเมืองรวม  ตรวจสอบความถูกต้องของแผนที่ต้นร่าง  รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลเขตการปกครอง  ข้อมูลนามศัพท์ทางภูมิศาสตร์  และกรรมสิทธิ์ที่ดิน  ศึกษา  วิเคราะห์ เสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขติดตามและประเมินผล  และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

2. พนักงานธุรการ

-  ปวส.  หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้

ในระดับเดียวกัน  ในสาขาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด  สาขาวิชาการเลขานุการ  สาขาวิชาการจัดการ  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริการทั่วไป  รับ -ส่งหนังสือ  ลงทะเบียนร่างหนังสือโต้ตอบ  จัดเตรียมการประชุม  การบันทึกข้อมูล  รวบรวมข้อมูลจัดเก็บข้อมูลสถิติ  เอกสาร  หลักฐานหนังสือ  ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ  ครุภัณฑ์ของสำนักงาน  เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

2020-01-07-16-12-58-01.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
อุบลราชธานี, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
อุบลราชธานี, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2563-01-07
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2563-01-17 04:30PM)
ฮิต:
1162 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

-