ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานสถาปนิกและตำแหน่งพนักงานโยธา
 2562-02-05 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-01-25 03:40PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. นครราชสีมา

1. ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก    ค่าตอบแทน 19,500 บาท  อัตราว่างที่จะจัดจ้าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทางสถาปัตยกรรม และได้รับใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมตามที่กฎหมายกำหนด

   ขอบข่ายของงานที่จะให้ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม เพื่อคำนวณร่างแบบ ออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคาเกี่ยวกับการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร สถานที่ ควบคุม ตรวจสอบ แนะนำ แก้ไข การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนแบบที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุมการก่อสร้างและตกแต่งอาคารให้ถูกต้องตามแบบและหลักสถาปัตยกรรม หรือสากล ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวางผังเมือง ออกแบบ วางผังชุมชน เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานผังเมือง ให้ข้อคิดเห็นด้านการออกแบบชุมชนเมืองเพื่อการพัฒนาเมือง การวางผังและออกแบบ หรือวางแผนกำหนดรูปแบบและรายการ เพื่อให้ได้ประโยชน์ใช้สอยที่สมบูรณ์สวยงามเข้ากับสภาพแวดล้อม วางผังแนวคิด ผังแม่บท ผังการจัดรูป แปลงที่ดิน เพื่อการพัฒนาพื้นที่และโครงการพัฒนาเมือง ออกแบบ ประมาณราคา ควบคุมงานด้านสถาปัตยกรรม ช่วยในการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดรูปที่ดินและโครงการพัฒนาเมือง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ตำแหน่งพนักงานโยธา   ค่าตอบแทน 13,800 บาท  อัตราว่างที่จะจัดจ้าง 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางช่างก่อสร้าง ช่างโยธา และช่างสำรวจ

   ขอบข่ายของงานที่จะให้ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานช่างโยธา เช่น สำรวจเพื่อการก่อสร้าง สำรวจและทดสอบวัสดุ ทดสอบหาคุณสมบัติของดิน สำรวจข้อมูลการจราจร สำรวจทางอุทกวิทยา สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา ตรวจทานแบบ คำนวณออกแบบด้านช่างโยธา ซ่อมสร้างวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการสำรวจและทดสอบทุกชนิดให้ได้มาตรฐาน ควบคุมการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องจักร ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ของหน่วยงานให้ถูกต้องตามหลักวิชา ออกสำรวจ เพื่อจัดเก็บและปรับปรุงฐานข้อมูลผังเมืองรวม เพื่อนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์และวางผังเมืองในอนาคต สำรวจหลักหมุดค่าพิกัดในเขตผังเมืองรวมและเขตการปกครองท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

636831642315717708.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
นครราชสีมา, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
2
ที่ตั้ง:
นครราชสีมา, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
วันที่เริ่มต้น:
2562-01-25
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-02-05 04:30PM)
ฮิต:
2066 ฮิต