ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง
 2562-01-31 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2562-01-16 02:52PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เชียงใหม่

ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางผังเมือง ทางการวางผังเมือง  

ทางสถาปัตยกรรมผังเมือง  ทางการวางผังชุมชน ทางการวางแผนภาค ทางการวางแผนภาคและเมือง 

ทางการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม หรือทางการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม

25620131-min.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
เชียงใหม่, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
เชียงใหม่, ภาคเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาโท
ภาษาที่ต้องการ:
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและอื่นๆ
วันที่เริ่มต้น:
2562-01-16
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-01-31 04:30PM)
ฮิต:
2683 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ระยะการจ้างไม่เกินคราวละ4 ปี และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี

 และมีสิทธิ์จะได้รักการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปีตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์

เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547


เกี่ยวกับเรา

หากมีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่เบอร์โทรศัพท์  053-112733 เบอร์ภายใน 0 หรือ 10 , 053-112734