ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดเวลา เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง
 2562-01-02 12:00AM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-12-03 03:27PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์

ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

Job_DPT_62.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ประจวบคีรีขันธ์, ภาคตะวันตก, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
ภาษาที่ต้องการ:
-
วันที่เริ่มต้น:
2561-12-02
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2562-01-02 12:00AM)
ฮิต:
1682 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

  ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ ๔ ปี และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปีตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗  

-