ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการด้านพนักงานขับรถยนต์ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
 2561-12-07 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-11-22 09:17AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. เชียงใหม่

งานจ้างเหมาบริการ  พนักงานขับรถยนต์             จำนวน  1 อัตรา

       คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

            1. เป็นเพศชาย  อายุ 25- 50 ปี

             2. ต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับราชการทหาร (สด.8 หรือ สด.43)

             3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลที่ยังใช้งานได้อยู่จนถึงปัจจุบัน

             4. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

             5. มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ 3 ปีขึ้นไป

             6. มีความสามารถในการขับรถยนต์เกียร์ธรรมดา และเกียร์ออโต้ได้  

    หลักฐานการสมัคร

             1. สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สต.8) หรือ ทะเบียนกองประจำการ (สด.3) จำนวน 1 ฉบับ หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกิน (สด.43) พร้อมสำเนา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

             2.สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน 1 ฉบับ

             3. สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน 1 ฉบับ

             4. สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล   จำนวน 1 ฉบับ

             5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 2 นิ้ว        จำนวน 1 รูป

            6. สำเนาการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรประถมศึกษาปีที่ 6

              หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้     จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการคัดเลือก

                   สอบสัมภาษณ์ หรืออย่างอื่น                               

                   ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  ในวัน  เวลา ราชการ ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่   7  ธันวาคม  2561   สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โทรศัพท์ 0-5311-2733-4  

CCF22112561.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
เชียงใหม่, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
จ้างเหมา
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
เชียงใหม่, ภาคเหนือ, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
2-5 ปี
การศึกษาที่จำเป็น:
ไม่ต่ำกว่า ม.๓, ม.ศ.๓ หรือเทียบเท่า อย่างใดอย่างหนึ่ง
ภาษาที่ต้องการ:
ไทย
วันที่เริ่มต้น:
2561-11-22
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-12-07 04:30PM)
ฮิต:
1940 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ตามสิทธิประโยชน์ ของประเภทงานจัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา งานบริการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐


เกี่ยวกับเรา

หากมีข้อซักถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ที่เบอร์โทรศัพท์  053-112733 เบอร์ภายใน 0 หรือ 10 , 053-112734