ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 2561-11-27 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-11-12 05:20PM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ประจวบคีรีขันธ์

พนักงานวิเคราะห์ผังเมือง

Jobdptprachaupkhirikhun.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-17
ตั้งอยู่ที่:
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
1
ที่ตั้ง:
ประจวบคีรีขันธ์, ภาคตะวันตก, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ปริญญาตรี
วันที่เริ่มต้น:
2561-11-12
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-11-27 04:30PM)
ฮิต:
2458 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปีตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างการลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547