ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานโยธา
 2561-09-28 04:30PM งานที่หมดอายุแล้ว
 
 2561-09-20 11:30AM
 สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ. ระนอง

พนักงานโยธา

ประกาศรับสมัครฯ.pdf
รายละเอียดหน่วยงาน
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง
เข้าร่วมตั้งแต่:
2560-11-18
ตั้งอยู่ที่:
ระนอง, THAILAND
 
รายละเอียด:
ประเภทงาน:
พนักงานราชการ
จำนวนที่เปิดรับ:
5
ที่ตั้ง:
ระนอง, ภาคใต้, THAILAND
ประสบการณ์ที่จำเป็น:
ไม่มีประสบการณ์
การศึกษาที่จำเป็น:
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วันที่เริ่มต้น:
2561-09-20
งานที่หมดอายุแล้ว:
(2561-09-28 04:30PM)
ฮิต:
2207 ฮิต
 

ประโยชน์ที่ได้รับ

ค่าตอบแทน 13,800 บาท ระยะเวลาการจ้างไม่เกินคราวละ 4 ปี และอาจมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี และมีสิทธิจะได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำทุกปีตามเงื่อนไขที่กำหนด รวมทั้งจะได้รับสิทธิปีะโยชน์เกี่ยวกับการลา การได้รับค่าตอบแทนระหว่างลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทั้งนี้ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2543


เกี่ยวกับเรา

คอคอดกระ ภูเขาหญ้า กาหยูหวาน ธารน้ำแร่ มุกแท้เมืองระนอง