ฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ฐานข้อมูลกฎกระทรวงผังเมืองรวม ฐานข้อมูลผังเมืองรวม (Urban GIS) DPT GNSS Reference Stations ระบบสืบค้นข้อมูลโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชน ฐานข้อมูลระบบติดตามการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตามแนวชายแดนระหว่างประเทศและริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ ฐานข้อมูลโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเล(ในระบบ MIS) ฐานข้อมูลผลการสำรวจความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยของอาคารราชการ ฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภายนอก ทะเบียนผู้ตรวจสอบอาคาร ฐานข้อมูลการตรวจสอบอาคาร ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ฐานข้อมูลโรงมหรสพในเขตกรุงเทพมหานคร ข้อมูลหลุมเจาะสำรวจชั้นดินทั่วประเทศ โครงการจัดทำสารสนเทศข้อมูลดินเป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบสืบค้นหนังสือในห้องสมุดกรมฯ สถานะผลการทดสอบปฐพีวิศวกรรมและวัสดุวิศวกรรม ระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ฐานข้อมูลเขื่อนป้องกันตลิ่งทั่วประเทศ