แบบสอบถามเพื่อพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กรมโยธาธิการและผังเมือง

ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อผู้ดูแลระบบจะได้ดำเนินการพัฒนา ปรับปรุงต่อไป

แบบสอบถามสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

แบบสอบถามสำหรับบุคลากรภายใน