ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 19 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม