นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และให้ใช้นโยบายป่าไม้แห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบให้ทันต่อสถาณการณ์และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารนโยบายป่าไม้แห่งชาติ