ประกาศจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี (บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการขายที่ดินจัดหาประโยชน์คงเหลือ (จำนวน 1 แปลง) ตามแผนการดำเนินการโครงการฯ เพื่อนำงบประมาณมาใช้ในการดำเนินการต่างๆ ภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยผู้มีความประสงค์ซื้อที่ดินภายในโครงการฯ ดังกล่าว สามารถยื่นใบเสนอราคาในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3677 0157

รายละเอียดเพิ่มเติม