การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการที่เป็นผู้แทนสภา ผู้แทนสมาคม ผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ในคณะกรรมการผังเมือง พ.ศ. 2563

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการที่เป็นผู้แทนสภา ผู้แทนสมาคม ผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ในคณะกรรมการผังเมือง พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม