รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมาย

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอพระราชบัญญัติสถาปนิก เพื่อเป็นการรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับมอบให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกับสภาสถาปนิก ซึ่งสภาสถาปนิกได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม