ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 74 รายงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม