ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมเสนอราคาซื้อที่ดิน ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 และ 13.30-16.10 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน  ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์หมายเลข 0 5477 1074 โทรสารหมายเลข 0 5471 0755 ต่อ 11

รายละเอียดเพิ่มเติม