ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์ฯ และแบบรายงานการขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งปลูกสร้างของวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี โดยได้จัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิหลากหลายรูปแบบ เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายเป็นประจำทุกปี ในโอกาสที่งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ขอความกรุณาจากกรมฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว และแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ โดยขอความกรุณาช่วยจำหน่ายและสั่งผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ 

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ตามที่ นายปราโมทย์  นาครทรรพ  นักรัฐศาสตร์และนักวิชาการอิสระ มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค "Pramote Nakornthab" อ้างข้อมูลจากนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ กล่าวถึง "มีการปลดล็อคผังเมือง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มนายทุน จนทำลายสิ่งแวดล้อมและชุมชน" กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงในประเด็น ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่งและเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม