ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 1 เมษยน 2560 เพื่อเป็นกองทุนในการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี ที่ครอบครัวยากจนและด้วยโอกาศ ทั้งนี้ ส่วนกลางฯ กำหนดดำเนินการเวลา 07.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ กระทรวงมหาดไทย 

การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

     ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

    คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ลงมติว่า

1.รับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย ที่กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้

1.1 เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

1.2 เป็นวันชาติ

1.3 เป็นวันพ่อแห่งชาติ

2. เห็นชอบให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

ขายทอดตลาดพัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวน 14 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาขนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิที่ดิน ระยะที่ 3 จำนวน 15 โครงการ

1.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนเพิ่มสิน

2.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธิน-รัตนโกสินทร์สมโภชกับซอยพลโยธิน 54/1 แยก 4

3.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายซอยรามอินทรา 39 และถนนสุขาภิบาล 5

4.โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองลำหม้อแตก

5.โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองพระยาสุเรนทร์

6.โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองคู้บอน

7.โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองบางชัน

8.โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา 1

9.โครงการจัดทำบึงรับน้ำบริเวณคลองสามวา 2

10.โครงการก่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนพระราม 2 ซอย 28 เชื่อมกับถนนจอมทอง

11.โครงการก่อสร้างทางหลางท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยรามคำแหง 53 ซอยลาดพร้าว 106 และซอยลาดพร้าว 110

12.โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยรามคำแหง 24 ซอยรามคำแหง 12

13.โครงการก่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมถนนเพชรเกษม-ถนนหนองใหญ่-ถนนกัลปพฤกษ์

14.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเทียมร่วมมิตร

15.โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่นสายเชื่อมระหว่างถนนจตุโชติ ถนนพระยาสุเรนทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่ีนี้

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันไม่มีมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจนส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ได้รับ ความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร สมควรมีกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี จึงจําเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้ เอกสารเพิ่มเติม