ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับ พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 10-30 พฤศจิกายน 2560

1. ตลาดประชารัฐ 9 ประเภท

2. แผ่นพับ

 

งานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนด่านชายแดนและพื้นที่ชุมชนเมืองจังหวัดจันทบุรี (วันที่ 30 ต.ค 60)

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการคัดเลือกภาพถ่ายผลงานกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ดำเนินการเกี่ยวเนื่องกับการถวายพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รายละเอียด...คลิก

prameru 601026 21

 

โครงการงานศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมประยุกต์สำหรับการบริการโครงการให้บริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านการผังเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

เนื้อหาอื่นๆ...