ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวน 16 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันไม่มีมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศที่ชัดเจนส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ได้รับ ความคุ้มครองและไม่ได้รับความเป็นธรรมเท่าที่ควร สมควรมีกฎหมายเพื่อกําหนดมาตรการคุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ และป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ซึ่งสอดคล้องกับ หลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี จึงจําเป็นต้อง ตราพระราชบัญญัตินี้ เอกสารเพิ่มเติม

1511159075

ชื่อหนังสือ : กฎหมายปกครองเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ
รหัสหนังสือ : 9786162696381
ผู้แต่ง : ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชาญชัย แสวงศักดิ์
จำนวนหน้า : 496 , ขนาด : 18.5X26
รูปแบบ : ปกอ่อน , น้ำหนัก : 950 กรัม
พิมพ์ : 1: พฤศจิกายน 2560


บทคัดย่อ/สารบาญ
บทที่ 1 ข้อพิจารณาเบื้องต้น
บทที่ 2 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
บทที่ 3 สาระสำคัญของระเบียบกระทรงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
บทที่ 4 การดำเนินตามพระราชบัญญัติต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง

ประกาศจ้างที่ปรึกษาศึกษาบริบทองค์กรเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์กรมโยธาธิการและผังเมือง

- ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง ...คลิก...

- ขอบเขตการดำเนินงาน ...คลิก...

- วงเงินงบประมาณ(ราคากลาง) ...คลิก...

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กับ พ.ร.บ. การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ 10-30 พฤศจิกายน 2560

1. ตลาดประชารัฐ 9 ประเภท

2. แผ่นพับ