ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาครบถ่วนไตรมาส

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด

รายละเอียดเพิ่มเติม