ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ก.พ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม / ระบบลงทะเบียนออนไลน์

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

รายละเอียดเพิ่มเติม

บทความเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนำไปใช้ประกอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเผยแพร่ข้อมูลโครงการงานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม