ข่าวประชาสัมพันธ์

ACMECS Info 8 Summits

ACMECS Info 6 Summits

การประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง ครั้งที่ 8 คลิกรายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และ Wuhan University ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสาสนเทศสิรินธรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 39 รายการ รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการเลือกตั้ง คุณสมบัติของผู้สมัคร และแบบใบสมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภาวิศวกร (สมัยที่ ๗) มีรายละเอียดดังนี้

การเผยแพร่ข้อมูลโครงการทางเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง มีรายละเอียดดังนี้