ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่ นายปราโมทย์  นาครทรรพ  นักรัฐศาสตร์และนักวิชาการอิสระ มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค "Pramote Nakornthab" อ้างข้อมูลจากนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ กล่าวถึง "มีการปลดล็อคผังเมือง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มนายทุน จนทำลายสิ่งแวดล้อมและชุมชน" กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงในประเด็น ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่งและเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนดจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 จนถึง 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ อันจะนำไปสู่การจัดทำนโยบายและแผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมเสนอราคาซื้อที่ดิน ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 และ 13.30-16.10 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน  ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์หมายเลข 0 5477 1074 โทรสารหมายเลข 0 5471 0755 ต่อ 11

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นแบบความต้องการซื้อได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เลขที่ 439 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทร/โทรสาร 0-5647-6605 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมข้อแนะนำประกอบการพิจารณาขออนุญาต

รายละเอียดเพิ่มเติม