ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการดำเนินงานคืนเหย้าชาวจุฬาฯ 2562 กำหนดจัดงาน "คืนเหย้า 102 ปี เปิดโลกจุฬาฯ สู่อนาคต" ในโอกาสครบรอบ 102 ปี รายละเอียดเพิ่มเติม

การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นแบบความต้องการซื้อได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เลขที่ 439 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทร/โทรสาร 0-5647-6605 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียดเพิ่มเติม

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฏร์ธานี รายละเอียดเพิ่มเติม

การขายทอดตลาดพัสดุชำรุดของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 7 รายการ 

รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนได้รับทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร์ สามารถดาวน์โหลดคู่มือฯ รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรภา และ Wuhan University ได้เปิดหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาโท ด้านภูมิสารสนเทศ (SCGI Master Program) ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ภูมิสารสนเทศสิรินธรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับนานาชาติ (ปริญญาโท) แบบ Double Degree Program เป็นระยะเวลา 2 ปี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม