ข่าวประชาสัมพันธ์

การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการที่เป็นผู้แทนสภา ผู้แทนสมาคม ผู้แทนสถาบันหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการผังเมือง ในคณะกรรมการผังเมือง พ.ศ. 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (คณะที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ  ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการปรับปรุงค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน จึงควรรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดอ่างทอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอพระราชบัญญัติสถาปนิก เพื่อเป็นการรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับมอบให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกับสภาสถาปนิก ซึ่งสภาสถาปนิกได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม