ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาครบถ่วนไตรมาส

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์ฯ และแบบรายงานการขออนุญาตเชิญตราสัญลักษณ์ไปประดับหรือประดิษฐานบนสิ่งปลูกสร้างของวัด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี โดยได้จัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิหลากหลายรูปแบบ เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายเป็นประจำทุกปี ในโอกาสที่งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ขอความกรุณาจากกรมฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว และแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ โดยขอความกรุณาช่วยจำหน่ายและสั่งผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ 

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม