ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนดจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 จนถึง 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ อันจะนำไปสู่การจัดทำนโยบายและแผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมเสนอราคาซื้อที่ดิน ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 และ 13.30-16.10 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน  ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์หมายเลข 0 5477 1074 โทรสารหมายเลข 0 5471 0755 ต่อ 11

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นแบบความต้องการซื้อได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เลขที่ 439 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทร/โทรสาร 0-5647-6605 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักเกณฑ์การพิจารณาการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมข้อแนะนำประกอบการพิจารณาขออนุญาต

รายละเอียดเพิ่มเติม

มูลนิธอนุสรณ์วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จัดโครงการยกย่องเกรียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อรับรางวัล "วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก" รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้สูญหายในวนอุทยายถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดเพิ่มเติม

     ด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าให้คณะกรรมการฯ จัดทำโครงการผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดให้กับประชาชน รายละเอียดเพิ่มเติม