ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (คณะที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ  ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการปรับปรุงค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน จึงควรรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                              คลิกที่นี่...เพื่อแสดงความคิดเห็น

 

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณะสุข (สธ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการผลิตสื่อให้ความรู้ เรื่อง การดูแลตัวเองและการปรับตัวใช้ชีวิตในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เป็นผู้ดำเนินการประเมินฯ ซึ่งได้กำหนดวิธีการประเมินด้วยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ประชาชนผู้รับบริการติดต่อผ่านเว็บไซด์กรมฯ)

080663

ประกาศแล้ว "ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563" ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันนี้ (27 พ.ค. 63)

รายละเอียดเพิ่มเติม