ข่าวประชาสัมพันธ์

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมป์ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปี โดยได้จัดทำผลิตภัณฑ์ดอกมะลิหลากหลายรูปแบบ เพื่อเผยแพร่และจำหน่ายเป็นประจำทุกปี ในโอกาสที่งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ได้ขอความกรุณาจากกรมฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว และแสดงความรัก ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ โดยขอความกรุณาช่วยจำหน่ายและสั่งผลิตภัณฑ์ดอกมะลิรูปแบบต่างๆ 

 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ตามที่ นายปราโมทย์  นาครทรรพ  นักรัฐศาสตร์และนักวิชาการอิสระ มีการโพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊ค "Pramote Nakornthab" อ้างข้อมูลจากนายอาทิตย์ อุไรรัตน์ กล่าวถึง "มีการปลดล็อคผังเมือง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มนายทุน จนทำลายสิ่งแวดล้อมและชุมชน" กรมโยธาธิการและผังเมือง ขอเรียนชี้แจงในประเด็น ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ถึงแก่อสัญกรรม ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความเสียใจอย่างยิ่งและเพื่อเป็นการแสดงความคารวะและไว้อาลัย จึงเห็นสมควรประกาศ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กำหนดจัดทำโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 จนถึง 31 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ประเทศมีสถิติที่สำคัญสำหรับใช้ในการวิเคราะห์และจัดลำดับความมั่นคงของทรัพยากรน้ำ อันจะนำไปสู่การจัดทำนโยบายและแผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมเสนอราคาซื้อที่ดิน ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-12.00 และ 13.30-16.10 ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ไปยังสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน  ถนนพุทธบูชา ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์หมายเลข 0 5477 1074 โทรสารหมายเลข 0 5471 0755 ต่อ 11

รายละเอียดเพิ่มเติม

การจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณชุมชนหนองหลวงพัฒนา อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นแบบความต้องการซื้อได้ที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท เลขที่ 439 หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 17000 โทร/โทรสาร 0-5647-6605 ในวันและเวลาราชการ

 รายละเอียดเพิ่มเติม