การแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนของประชาชน

1_1_dpt คู่มือ การดำเนินการแก้ไขปัญหาการ
ร้องทุกข์/ร้องเรียน
1_2_dpt

ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

1_3_dpt สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ ศูนย์ดำรงธรรม
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕