กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาคาร ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในสถานการณ์ที่หากมีอาคารได้รับความเสียหาย จำนวนมากเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ จึงได้จัดทำแบบสำรวจความเสียหายขั้นต้นที่มีความชัดเจน ในการระบุระดับความเสียหาย เพื่อให้ผู้สำรวจนำไปใช้ในการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

ดาวน์โหลดคู่มือ