เรื่องเด่น

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้สั่งการในการประชุมติดตามงานทีมอบหมาย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

เว็บไซต์ ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา