เรื่องเด่น

     กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทำโครงการ "แบบบ้านเพื่อประชาชน" ขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยได้ดำเนินการไว้หลายรูปแบบเพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างโอกาสให้ประชาชนในทุกระดับที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองซึ่งนับเป็นปัจจัยที่สำคัญของทุกคน จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไป ทำให้รูปแบบและราคาของแบบบ้านตามโครงการแบบบ้านเพื่อประชาขนที่ดำเนินการไว้ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วได้... 

เว็บไซต์ แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข

อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้าน

อุทกภัยเป็นหนึ่งในพิบัติภัยจากธรรมชาติ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาอุทกภัย ได้สร้างความเดือดร้อน เสียหายในหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุจากปริมาณน้ำฝนมากเกินกว่าปกติทั่วไป ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่ และสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะหน่วยงานด้านช่างได้จัดทำคู่มือ "ตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด" เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประชาชนในการตรวจสอบ ฟื้นฟู บูรณะ ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

อ่านเพิ่มเติม...
สารอธิบดี 2560

การดำเนินงานปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
กรมโยธาธิการและผังเมืองได้นำนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย และแผนงาน/โครงการประจำปีแปลงไปสู่การปฏิบัติตามภารกิจ โดยได้ระดมสรรพกำลังเพื่อดำเนินภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำเนินงาน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นภารกิจด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านการอาคาร ตลอดจนด้านการบริการด้านช่าง กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินงานบนพื้นฐานของ คุณธรรม จริยธรรม และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาคาร ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในสถานการณ์ที่หากมีอาคารได้รับความเสียหาย จำนวนมากเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ จึงได้จัดทำแบบสำรวจความเสียหายขั้นต้นที่มีความชัดเจน ในการระบุระดับความเสียหาย เพื่อให้ผู้สำรวจนำไปใช้ในการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้สั่งการในการประชุมติดตามงานทีมอบหมาย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

อ่านเพิ่มเติม...