เรื่องเด่น

คู่มือตรวจสอบและซ่อมแซมบ้าน

อุทกภัยเป็นหนึ่งในพิบัติภัยจากธรรมชาติ ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปัญหาอุทกภัย ได้สร้างความเดือดร้อน เสียหายในหลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งมีสาเหตุจากปริมาณน้ำฝนมากเกินกว่าปกติทั่วไป ทำให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมในหลายพื้นที่ และสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะหน่วยงานด้านช่างได้จัดทำคู่มือ "ตรวจสอบและซ่อมแซมบ้านหลังน้ำลด" เพื่อเป็นแนวทางสำหรับประชาชนในการตรวจสอบ ฟื้นฟู บูรณะ ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว

อ่านเพิ่มเติม...
คู่มือการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่กำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาคาร ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือในสถานการณ์ที่หากมีอาคารได้รับความเสียหาย จำนวนมากเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ จึงได้จัดทำแบบสำรวจความเสียหายขั้นต้นที่มีความชัดเจน ในการระบุระดับความเสียหาย เพื่อให้ผู้สำรวจนำไปใช้ในการสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

อ่านเพิ่มเติม...
ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหาผักตบชวา

รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้สั่งการในการประชุมติดตามงานทีมอบหมาย เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 ณ ทำเนียบรัฐบาล ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวา

อ่านเพิ่มเติม...