กรมโยธาธิการและผังเมือง

boss1 621106
ชื่อ - สกุล
นายชยพล ธิติศักดิ์
Mr.CHAYABOL THITISAK
วัน เดือน ปีเกิด
วันที่ 28 เมษายน 2503
ภูมิลำเนา
จังหวัดอุดรธานี
คู่สมรส
นางปรานต์ทิพย์ ธิติศักดิ์
วันบรรจุรับราชการ
วันที่ 18 กันยายน 2528
ประวัติการศึกษา
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2524)
- ปริญญาโท Master of Development Administration
  WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY (พ.ศ. 2527)
หลักสูตร
- หลักสูตรโรงเรียนนายอำเภอ (นอ.) รุ่นที่ 38 (พ.ศ. 2538)
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 41 (พ.ศ. 2544)
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 54 (พ.ศ. 2554)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาวชิรมงกุฎ (5 ธันวาคม 2556)
ประวัติการรับราชการ
18 กันยายน 2528
นักวิชาการสื่อสาร 3 ฝ่ายกฎข้อบังคับภัยระหว่างประเทศ กองสื่อสารระหว่างประเทศ
2 ตุลาคม 2529
นักวิชาการสื่อสาร 4 กองสื่อสารระหว่างประเทศ
16 มีนาคม 2530
โอนไปสังกัดกรมการปกครอง ในตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.4) อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
17 กุมภาพันธ์ 2531
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.4) อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
1 ธันวาคม 2531
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.5) อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
18 กุมภาพันธ์ 2534
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ
สำนักงานเลขานุการกรม กรมการปกครอง
8 พฤศจิกายน 2536
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.5) อำเภอปัว จังหวัดน่าน
23 พฤศจิกายน 2536
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.6) ฝ่ายกิจการพิเศษ อำเภอปัว จังหวัดน่าน
10 พฤษภาคม 2537
เจ้าพนักงานปกครอง 6 งานบริหารและการทะเบียน ฝ่ายปกครอง จังหวัดน่าน
27 กุมภาพันธ์ 2538
เจ้าพนักงานบริหารงานปกครอง 7 ฝ่ายพัฒนาท้องที่ ส่วนพัฒนาท้องที่
สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง
13 พฤศจิกายน 2538
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.7) ฝ่ายปกครองและพัฒนา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
22 กรกฎาคม 2539
เจ้าพนักงานบริหารงานการคลัง 7 ส่วนพัฒนารายได้ท้องถิ่น
สำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง
16 ธันวาคม 2539
จ่าจังหวัด (จพง.ปค.7) ฝ่ายปกครอง จังหวัดนครราชสีมา
24 พฤศจิกายน 2540
จ่าจังหวัด (จพง.ปค.7) ฝ่ายปกครอง จังหวัดสุรินทร์
2 พฤศจิกายน 2541
ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ (จพง.ปค.7)
อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
2 ธันวาคม 2542
นายอำเภอ (จพง.ปค.8) อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
23 มกราคม 2544
นายอำเภอ (จพง.ปค.8) อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
6 ตุลาคม 2546
นายอำเภอ (จพง.ปค.8) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
25 ธันวาคม 2549
นายอำเภอ (จพง.ปค.9) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
27 ตุลาคม 2551
โอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในตำแหน่ง
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป. (จวค.บค.9)
11 ธันวาคม 2551
หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สป.
(ผู้อำนวยการสูง) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
26 ตุลาคม 2552
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (นักปกครอง ระดับต้น) ตำแหน่งประเภทบริหาร
1 ตุลาคม 2556
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู (นักปกครอง ระดับสูง) ตำแหน่งประเภทบริหาร
11 กุมภาพันธ์ 2558
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (2 กุมภาพันธ์ 2558 รักษาการในตำแหน่ง)
1 ตุลาคม 2558
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหาร) ตำแหน่งประเภทบริหาร
1 ตุลาคม 2560
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1 ตุลาคม 2562
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประวัติทางวินัย
ไม่มี