ทำเนียบผู้บริหารกรมฯ

นายพรพจน์ เพ็ญพาส
Mr.Pornpoth Penpas

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(DIRECTOR-GENERAL)

- ว่าง -

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)

นายอนวัช สุวรรณเดช

นายอนวัช สุวรรณเดช
Mr. Anawat Suwannadej

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)

นายพงษ์นรา  เย็นยิ่ง

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
Mr. Pongnara Yenying

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)

นายไตรรัตน์ พูลสวัสดิ์
Mr.Trairat Poolsawat

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR GENERAL)

- ว่าง -

วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ)
(CHIEF ENGINEER)

นายสมเกียรติ สิริพิทักษ์เดช
Mr.Somkiet Siripitukdet

รักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการผังเมือง (รักษาราชการนักผังเมืองทรงคุณวุฒิ)
(ACTING CHIEF TOWN AND COUNTRY PLANNING)

_

นายคธาทิพย์ เอี่ยมกมลา
Mr.Kathatip Iamkamala

รักษาราชการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่
(รักษาราชการสถาปนิกทรงคุณวุฒิ)
(SANNING CHIEF ARCHITECT)