กระทรวงเทคโนโลีสารสนเทศและการสื่อสาร

  • สายด่วน 1212 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
  • อีเมล์     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • เว็บไซต์  http://www.mict.go.th/ewt_news.php?nid=2050 

สำนักงานเทคโนโลีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าวกิจกรรม

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศข่าวงานผังเมืองรวม

ชวนดูวีดีโอ

วีดีทัศน์การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
วีดีทัศน์การปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
โครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดน่าน
โครงการจัดรูปที่ดินจังหวัดน่าน