กรมโยธาธิการและผังเมือง

การพัฒนาเว็บไซต์ของกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้มีคุณลักษณะของเว็บไซต์ภาครัฐที่ควรมี (Recommended Features) ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐดังกล่าว จะต้องมีการดำเนินการจัดทำนโยบายสำหรับใช้ในการประกาศบนเว็บไซต์ ได้แก่

 1. นโยบายเว็บไซต์กรมโยธาธิการและกรมโยธาธิการและผังเมือง (Website Policy)
 2. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกรมโยธาธิการและผังเมือง (Privacy Policy)
 3. นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ (Website Security Policy)

dpt-amnat2554

       Roles, responsibilities and details of administrative organization of the new Department are prescribed by the Ministerial Regulation of DPT administration, Ministry of Interior B.E.2545 (2002).

       DPT is responsible for assignments on town and country planning at every level, public works; building design, building construction control. Moreover, it carries out and supports local administrative authorities on town, area and rural development by formulating and supervising land use policies, relocation system and infrastructure. By complying with the good town and country planning system which will lead to sustainable development, it also prepares construction quality and standard on Architecture, Engineering and Town and Country Planning in order to get good environment, public safety standard and orderliness of towns and building. Its main duties can be shown as follows :

 1. Direct and ensure compliance with Town and Country Planning Act, Building Control Code, Dig and Fill Up Land Code, Law to Control Trading which affects safety and public well-being and other related laws
 2. Formulate another kind of Town & Country Plan assigned by the Ministry or the Cabinet or requested by other public sectors and direct implementation according to the plans
 3. Introduce Land readjustment for area development
 4. Study and analyse data to formulate Town and Country Plan, research, monitoring and standard development including the preparation of its standards and handbook for Town & Country Planning and Public Works
 5. Carry out Town and Country Plan, design, construction supervision, urban or building rehabilitation and building construction of public sectors
 6. Provide services and advices on design, construction work and related works to other agencies
 7. Conduct design, construction and building control and infrastructure construction including restoration and maintenance
 8. Coordinate, Supervise, support and develop in compliance with Town and Country Plan and inspect the enforcement of Town and Country Planning Act by local officers
 9. Develop system and execute the information of Town & Country Planning and Public Works
 10. Develop capacity building of DPT personnel, local administrative authorities and other related agencies
 11. Perform any duties which are under DPT’s responsibilities enacted by the law or works assigned by Ministry of Interior or cabinet

 

Administrative Organization
Central Administration (Composes of 17 Units and 9 internal units) :

 1. Office of the Secretary
 2. Personnel Division
 3. Finance Division
 4. Planning Division
 5. Information and Public Relations Division
 6. Legal Affairs Division
 7. Information Technology Center
 8. Urban Development Training Institute
 9. Construction Supervision Bureau
 10. Building Control Bureau
 11. National and Regional Planning Bureau
 12. Comprehensive and Specific Planning Bureau
 13. Standard Development Bureau
 14. Town and Country Planning Engineering Bureau
 15. Structural Engineering and System Bureau
 16. Architecture Bureau
 17. Town and Country Development Bureau 
 18. Office of Foreign Relations
 19. Specific Planning Division
 20. Office of Town and Country Planning Board
 21. Land Readjustment Bureau
 22. Royal Pavilion Design and Construction Division
 23. Office of CEO Management Project
 24. Office of Ampornsathan Palace Construction
 25. Office of Thawi Watthana Palace Construction
 26. Materials Research and Testing Division

 

Regional Administrative :

75 Provincial offices of Public Works and Town & Country Planning :

(a) Operating, supporting, providing advices and technical services on town and country planning and public works which is under DPT’s responsibility to related agencies and local administrative authorities

(b) Cooperating with or supporting other related agencies or conducting other works as assigned

 

4 Strategies Department of Public Works and Town & Country Planning

4 Strategies

TOWN PLANNING STRATEGY

To live together happily, the planning is base on agreement of people in the community to utilize the property with effectiveness by setting country planning, area planing and sub-area planing as the policy diagram transmitted to province diagram.

URBAN DEVELOPMENT STRATEGY

To develope the city to be safety of nature, proper environment, and standardized infrastructure by using the flood protection system, utilization system and land adjustment for development in the community.

BUILDING STRATEGY

To enhance the building security, safety, indentity, energy saving and global warming reduction by issuing the building control law with system monitoring and safety standards.

TECHNICIAN SERVICE

To focus on all level of technician services as the technician of land by building design service, materials testing and technician consulting.

Its Emblem

DPT'S HISTORY

       Department of Public Works and Town & Country Planning (DPT) is a department under the Ministry of Interior. Due to the Royal Thai government’s policy of Bureaucratic Restructuring, Department of Town and Country Planning is unified with Public Works Department. According to Bureaucratic Reformation Act dated 2 October 2002, The Building Construction and Control Sector is merged with Department of Town and Country Planning so called Department of Public Works and Town & Country Planning (DPT). As a result, the new department has 9 bureaus and 8 administrative units in central administration service and 75 offices in provincial administration service all over the country.

THE DEPARTMENT’S EMBLEM

       The emblem of the Department of Public Works and Town & Country Planning is circular in shape and decorated with a traditional Thai pattern with the caption “Department of Public Works and Town & Country Planning” underneath. The inside area encircles four highly revered Hindu gods, as follows :

BRAHMA
Brahma, the god of creation, is depicted either in a standing position or sitting on a lotus throne; with four faces, eights ears and four arms. His complexion is either red or yellow (or white according to Tibetan Hinduism). Crowned, with yellowish red-colored eyes, and clad in clothes and white flowers. Lord Brahma, in his hands, is often said to hold a scepter in the form of a spoon (for pouring holy ghee or oil onto a sacrificial pyre) or a crane, and a port of holy ghee or a string of prayer heads, and a jar containing water or the Vedas. He lives in the heavenly abode called Brahmaloka, and his carrier is a divine swan.

VISHNU

Vishnu, the Supreme God of Hinduism and the preserver of the universe, is represented with four arms, holding a discus (named “Sudarshana”) in his upper right hand, a conch (named “Panchjanya”) in his lower right hand, a lotus (named “Padma”) in this upper left hand, and a mece (named “Kaumodaki”) in his lower left hand. The complexion of Vishnu varies – from white, red, yellow to green and navy blue. His abode is called Vaikuntha, and his mount is a garuda.

SHIVA

Shiva, another most respected Hindu deity, represents both destructive and restorative qualities (to purify worldly impurities). Shiva is depicted as three-eyed, red-haired and with a white complexion. In some forms, his image is depicted as four-faced with a blue throat. Shiva is often shown wearing ornaments representing serpents and a skull necklace. His left hand holds a snake, whereas the right one holds and hour-glass drum. His traditional abode is on Mount Kailasa in the Himalayas, and the Nandi bull is his mount.

GANESHA

Ganesha, also known as Ganesh, Ganapati or Vinayaka, is one of the most widely worshipped Hindu deities. Ganesha is also recognized as the Remover of Obstacles and as the God of intellect and wisdom. His appearance is illustrated as an elephant-headed human figure with one tusk (broken off by a Parasu axe), a pot belly and four arms. His body color is red (some sources describe it as a yellow body clad in red). In his standard configuration, his lower-right hand holds his own broken tusk; his lower-left hand carries a bowl of holy water; the upper-right hand has an axe, and the other upper one carries a noose. His principal vehicle is a mouse or rat.

DPT Logo

Vision

       To be a leading agency of the country in urban planning , urban development , and building control in order to achieve livability, safety , environmental friendliness , energy saving , and identity

Mission

 1. Supporting , formulating , supervising , and developing services on urban planning and public works in order to meet technical standards that are responsive to social , economic , and environmental needs for sustainable development
 2. Enabling public-private participation in planning for urban , local, and community development
 3. (Developing , improving , and promoting good governance and efficiency of enforcement of laws concerning land use, urban planning and public works for the benefits and happiness of the people

Values

 • Be public-minded
 • Be persistent in righteousness
 • Be non-discriminatory
 • Be honest and responsible
 • Be transparent and accountable
 • Be result-oriented

เป้าประสงค์

 • เมืองมีกรอบการพัฒนาเมืองที่ดี มีมาตรฐานเมืองน่าอยู่ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
 • ประชาชนตระหนักถึงประโยชน์และคุณค่าของการผังเมือง และการควบคุมอาคาร
 • ประชาชนได้รับการบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

ผลการดำเนินการที่คาดหวัง

 • มีการพัฒนาเมืองที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของเมือง
 • ประชาชนได้รับบริการด้านช่างที่ได้มาตรฐาน