รายงานการเงิน กรมโยธาธิการและผังเมือง สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563