ยาเสพติด

กรมโยธาธิการและผังเมือง ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและต่อต้านปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด

รายละเอียดเพิ่มเติม