New Release

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอพระราชบัญญัติสถาปนิก เพื่อเป็นการรองรับและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับมอบให้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวร่วมกับสภาสถาปนิก ซึ่งสภาสถาปนิกได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายเพื่อเผยแพร่ข้อมูล

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดน่าน (บริเวณถนนมหายศ หลังกองช่าง อบจ.น่าน) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการขายที่ดินจัดหาประโยชน์คงเหลือ (จำนวน 3 แปลง) ตามแผนดำเนินโครงการฯ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

โครงการปรับปรุงผังประเทศ เพื่อจัดทำผังนโยบายระดับประเทศให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี จำนวน 39 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

โปรแกรมงานสมนา IFSEA2020 Summit จะจัดขึ้วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ ไบเทค มีสัมนาให้ความรู้มากกว่า 40 หัวข้อ ภายใต้โปรแกรมนี้ทุกท่านจะได้พบกับเหล่าวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์โปรเจคที่ประสบความสำเร็จอย่างมากให้ชาวไทยได้ศึกษากัน เมื่อสัมนาเสร็จตามด้วยการพาคณะผู้เข้าฟังไปดูเทคโนโลยีที่ใช้จริง นวัตกรรมใหม่ล่าสุดในส่วนของฮอลจัดแสดงสินค้า

รายละเอียดเพิ่มเติม