New Release

สำนักผังเมืองรวม ร่วมกับ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ จัดทำสื่อเผยแพร่โครงการศึกษาพื้นที่เมืองชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา และขอเชิญชวนทุกท่านตอบแบบสอบถามเพื่อลุ้นรับรางวัลพิเศษ จำนวน 1 รางวัล และของที่ระลึกสำหรับ 50 ท่านแรก ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

คลิก...ตอบแบบสอบถาม

คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เห็นชอบต่อร่างนโยบายป่าไม้แห่งชาติ และให้ใช้นโยบายป่าไม้แห่งชาติเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการป่าไม้ทั้งระบบให้ทันต่อสถาณการณ์และเป็นไปอย่างมีเอกภาพ

ดาวน์โหลดเอกสารนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

ขอเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยการปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละ 1 ต้น ลงในที่ดินของตนเองหรือพื้นที่หน่วยงาน หรือพื้นที่อื่นๆ ที่มีความเหมาะสม และบำรุงรักษาให้เจริญงอกงามพร้อมทั้งลงทะเบียนการปลูกต้นไม้ในเว็บไซด์กรมป่าไม้ http://plant.forest.go.th/ 

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ได้ดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี (บริเวณหมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี) ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการขายที่ดินจัดหาประโยชน์คงเหลือ (จำนวน 1 แปลง) ตามแผนการดำเนินการโครงการฯ เพื่อนำงบประมาณมาใช้ในการดำเนินการต่างๆ ภายในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยผู้มีความประสงค์ซื้อที่ดินภายในโครงการฯ ดังกล่าว สามารถยื่นใบเสนอราคาในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 หรือ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทรศัพท์หมายเลข 0 3677 0157

รายละเอียดเพิ่มเติม

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ต่อคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย (คณะที่ 2) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายฯ  ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎกระทรวงดังกล่าวแล้ว มีข้อสังเกตว่า ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการปรับปรุงค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชน จึงควรรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการต่อไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม                              คลิกที่นี่...เพื่อแสดงความคิดเห็น           คลิกที่นี่...เพื่อดูสรุปผลการแสดงความคิดเห็น