New Release

              ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดให้มีการออกรางวัลสลากกาชาดโยธาธิการและผังเมือง จำนวน 10,000 ฉบับ เพื่อหารายได้โดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย ในงานกาชาดประจำปี ๒๕๖๓ โดยทำการออกสลากรางวัลทั้งหมด ๒๒ รางวัล

              บัดนี้ การออกสลากกาชาดโยธาธิการและผังเมืองประจำปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการเรียบร้อยเเล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

              ตรวจสอบผลสลากกาชาดที่นี้

 

โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 19 ราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

การประกาศรายชื่อกฎหมาย หน่วยงานที่รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย การจัดทำคำอธิบายและคำแปลของกฎหมาย และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายและกฎเกณฑ์ (ฉบับที่ 2)

รายละเอียดเพิ่มเติม