New Release

 ประชาชนยื่นคำร้องรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ได้ตั้งแต่บัดนี้ ที่ สำนักงานเขต

การช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบอุทกภัยเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  และเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็ว  โดยในกรณีของเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ครัวเรือนละ 5,000 บาท

Read more ...

                วันนี้ (๑๘ ต.ค.) นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานและบริหารงานพื้นที่น้ำท่วมขังเขตที่ ๕ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน

Read more ...

katin_54_map

        กำหนดการถวายกฐินพระราชทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ประจำปี 2554ณ วัดเจริญสุขารามวรวิหาร ตำบลบางนกแขวก  อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554    แผนที่เส้นทางคลิกที่นี

กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่สนับสนุนการทำแนวคันกั้นน้ำให้กับนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมบ้านแพน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร และนิคมอุตสาหกรรมบางกะดี

      กระทรวงมหาดไทยขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะการจัดเก็บเอกสาร วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน ฯลฯ มิให้ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว

กระทรวงการคลังขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก ๘ วัน นับแต่วันพ้นกำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีตามที่กฏหมายกำหนด ...รายละเอียดเพิ่มเติม

540905

        กระทรวงมหาดไทยขอความร่วมมือจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร เชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยเป็นประจำทุกวันอังคารโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อความสวยงามและเป้นระเบียบเรียบร้อยของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ดังนั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง จึงขอเปลี่ยนการแต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย จากวันพุธของทุกสัปดาห์ เป็น วันอังคารของทุกสัปดาห์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันอังคารที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ เป็นต้นไป