New Release

บทความเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อนำไปใช้ประกอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การเผยแพร่ข้อมูลโครงการงานค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

รายละเอียดเพิ่มเติม

ด้วยเทศกาลกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ ที่จำพรรษาครบถ่วนไตรมาส

รายละเอียดเพิ่มเติม