ทำเนียบผู้บริหารกรมฯ

นายมณฑล สุดประเสริฐ

นายมณฑล สุดประเสริฐ
Mr.Monton Sudprasert

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
(DIRECTOR-GENERAL)

- ว่าง -

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR-GENERAL)

boss25 1

นายสมชาย เมธวัฒน์ธรากุล
Mr.Somchai Matvattarakul

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR-GENERAL)

นายอนวัช สุวรรณเดช

นายอนวัช สุวรรณเดช
Mr. Anawat Suwannadej

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR-GENERAL)

นายพงษ์นรา  เย็นยิ่ง

นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง
Mr. Pongnara Yenying

รองอธิบดี
(DEPUTY DIRECTOR-GENERAL)

นายเสถียร เจริญเหรียญ

นายเสถียร เจริญเหรียญ (รก.)
Mr. Sathian Charoenrien

วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ)
(CHIEF ENGINEER)

- ว่าง -

ที่ปรึกษาด้านการผังเมือง (นักผังเมืองทรงคุณวุฒิ)
(ACTING CHIEF TOWN AND COUNTRY PLANNING)

_

นายทวีเกียรติ ศรีสกุลเมฆี
Mr. Taweekiat Srisakulmakee

สถาปนิกใหญ่ (สถาปนิกทรงคุณวุฒิ)
(SANNING CHIEF ARCHITECT)