พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ... อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

Activities

Procurement

Comprehensive Plan News

Video Media

Khlong Suay Num Sai Thai Happiness
Khlong Suay Num Sai Thai Happiness
Land Readjustment Project for Nan Province
Land Readjustment Project for Nan Province
Governor of Chiang Mai gave an interviewed on Thailand's reformation
Governor of Chiang Mai gave an interviewed on Thailand's reformation